𝑫𝒆𝒂𝒓 𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝒎𝒆𝒓, 𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒖𝒓 𝑮𝒐𝒅

𝑺𝒉𝒐𝒑 𝑳𝒊𝒌𝒆 𝑮𝒐𝒅

  • 𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗚𝗲𝗺𝘀 𝘅 𝗧𝗔𝗧𝗔 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲

ಪಾಸಿಟಿಜೆಮ್‌ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಳಂಬ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು

Positive Gems |

ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? 
ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆ ಮಾಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ತಂಡ

3 comments

Pregnancy me use kar sakte hai

Pankaj ,

Bohut acha hai long time spray I am two hours use

Akan dowari,

Mumbai delevery time

Md islamuddin Ansari ,

Leave a comment

Please note: comments must be approved before they are published.