அவளுடைய உணர்வுகளின் பொருட்கள்

தேவையான பொருட்கள்: Epimedium (ஏரியல்), abimuluse terrestris (abmulatus terrestris lerestris (abmulatus terrestris l) (பழம்), காடுவாபா பவுடர் (திருச்சில்லா பூனிகுவா-ஜுஸ்) (பட்டை), டாங் காய் (ஆஞ்சலிகா sinensis) (ரூட்), ஜிங்கோ பிலோபா (இலை), பனாக்ஸ் ஜின்ஸெங் ரூட்), டாமியானா (டர்னெரா டிஃ்சஸ்ஸா) (இலை), அஷ்வாகாந்தா (வனனியா சோம்னிஃபெரா) (ரூட்), இஞ்சி (zingiber officinale) (ரூட்), மேகா ரூட் (லெபிடியம் Meyenii), Muira Puama (Ptychopetalum Olacoides) (Root), Mucuna ப்ரைமன்ஸ் சாறு (விதை), அஸ்பாரகஸ் சாறு (அஸ்பாரகஸ் அஃபிசினாலிஸ்) (ஏரியல்), Sarsaparilla ரூட் (Smilax சீனா)