உரிமங்கள் மற்றும் பதிவுகள்

கினோ.

U01200DL2020PTC366862

வரி எண் :

AATCA7574K

டான்:

டெலா 58643 இ

ஏற்றுமதி உரிமத்தை இறக்குமதி செய்யுங்கள்:

Deliecpapply00009475am21

FSSAI உரிமம்:

13321001000695

ஜிஎஸ்டி எண்:

07AATCA7574K1ZV

யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஃபெடரல் வரி ஐடி:

20204612412