𝑫𝒆𝒂𝒓 𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝒎𝒆𝒓, 𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒖𝒓 𝑮𝒐𝒅

𝑺𝒉𝒐𝒑 𝑳𝒊𝒌𝒆 𝑮𝒐𝒅

  • 𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗚𝗲𝗺𝘀 𝘅 𝗧𝗔𝗧𝗔 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲

நேர்மறைகளுக்கு பிரேம் சோப்ராவின் செய்தி

 

ஹே சைட்:

"பாசிடிவேஷன்களின் மேலோட்டமானது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது, நான் அதை எடுத்துள்ளேன், நீங்களும் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள்"