ఆమె భావాలను యొక్క కావలసినవి

కావలసినవి. పానాక్స్ జిన్సెంగ్ రూట్), డామియా (టర్నీరెఫేఫా), అశ్వగంద్ (ఢంకాన్ సోంనిఫెరా), అల్లం (zingiber offinale), maca root (lepidium meyenii), muira puama (ptychopetalum olacoides) (ptychopetalum olacoides) (ptychopetalum olacoides) (రూటు), mucuna ప్రీలియన్స్ సారం (సీడ్), ఆస్పరాగస్ సారం (ఆస్పరాగస్ అఫిసినాలిస్) (ఏరియల్), సర్కపరిల్ల రూట్ (స్మిలాక్స్ చైనా)