𝑫𝒆𝒂𝒓 𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝒎𝒆𝒓, 𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒖𝒓 𝑮𝒐𝒅

𝑺𝒉𝒐𝒑 𝑳𝒊𝒌𝒆 𝑮𝒐𝒅

  • 𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗚𝗲𝗺𝘀 𝘅 𝗧𝗔𝗧𝗔 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲

మా వాగ్దానం

పాజిటివ్ రత్నాలు కస్టమర్ సెంట్రిక్ బ్రాండ్ & 100% సంతృప్తిని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. ఏదైనా అవకాశం ద్వారా మీరు మీ కొనుగోలును ఖచ్చితంగా ఇష్టపడకపోతే, దాన్ని సరిగ్గా చేయడానికి మేము ప్రతిదీ చేస్తాము.

మేము గర్వంగా 95% రిపీట్ ఆర్డర్స్ రేటును నిర్వహిస్తున్నాము. అర్థం, ప్రతి 100 మంది కొనుగోలుదారులకు, 95 తిరిగి కొనుగోలు చేయడానికి తిరిగి వస్తుంది.

ప్రపంచానికి స్వాగతం #కస్టమర్_#మొదట సంఘం.