వాపసు విధానం

మా ఉత్పత్తి మీ కోసం పనిచేయకపోతే రూ. 5,000 / - బహుమతితో 100% వాపసు!

మాకు రాయడం ద్వారా మీ వాపసును క్లెయిమ్ చేయండి Refund@Positivegems.in